4. Omsorgspermisjon

Permisjon ved svangerskap og fødsel

Bade_AVAVA_iStock_000011034054Medium.jpg

Svangerskapspermisjon er en rett mor har i forbindelse med svangerskap. Gravide har rett til svangerskapspermisjon i inntil 12 uker under svangerskapet. De har også rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.

Foreldre som har vært i lønnet arbeid i minst seks av de siste ti månedene før foreldrepermisjonen begynner, har rett til permisjon fra jobben. De får da rett til foreldrepenger ved fødsel og i tiden etterpå. Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre for at de skal kunne gi god omsorg til barnet den første tiden etter fødselen.

Mor skal ha permisjon de seks første ukene etter fødselen. Retten til permisjon er enten 49 uker med 100 prosent lønn eller 59 uker med 80 prosent lønn. Foreldrene velger selv den ordningen de ønsker.

Foreldrepermisjonen skal etter nærmere regler fordeles mellom mor og far. Det vil si at både mor og far skal ha muligheter til å ta del i omsorgen for barnet. Den delen som far må ta ut, kalles fedrekvote pappaperm, og den delen som mor må ta ut, kalles mødrekvote.

Rundt halvparten av permisjonstiden, den fleksible kvoten, kan foreldrene selv bestemme fordelingen av. Dersom mor eller far
ikke benytter seg av mødre- og fedrekvoten, faller disse ukene bort.

Kvinner som ammer barn, har rett til fri én time daglig hvis de jobber minimum sju timer per dag. Det skal gis ammefri uten lønn utover én time per dag dersom det er nødvendig.

 

Svangerskaps- og fødselspermisjon fra og med 1. juli 2014

Maksimal stønadsperiode 49 uker (100 % dekningsgrad)
59 uker (80 % dekningsgrad)
Før fødsel 3 uker
Mødrekvote 10 uker
Fedrekvote 10 uker
Periode som foreldrene
kan dele mellom seg
26 uker (100 % dekningsgrad)
36 uker (80 % dekningsgrad)

 Nav: Foreldrepenger

Video: Foreldrepenger

Foto: iStock