4. Friluftsliv for alle

Allemannsretten

Innmark_ScanStockPhoto_Agnar Tegnander_127125.jpg

Allemannsretten er en rett som alle i Norge har til å ferdes på en annen persons eiendom. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen og høste av den.

Rettigheter og plikter når du ferdes i utmark
Retten til å ferdes fritt og oppholde seg der du ønsker i naturen, gjelder i utmark og på dyrket jord når marka er frosset eller snødekt. Det gjelder også i plantefelt, som også er utmark.

150 metersregelen
Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Du kan likevel telte uten grunneiers samtykke, når dette skjer langt fra hus og på høyfjellet.

Baal_leaf_yay-690329[1].jpg

Når kan du ferdes over innmark?
Du kan ferdes til fots, på ski, med sykkel eller hest på stier og veier i innmark, hvis hensikten er å komme over til utmark.  Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark.

Vis hensyn, ikke skad naturen eller forstyrr unødig
Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Husk å opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke skjer skade eller ulempe for andre.

Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende.
Vær varsom med ild og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. De fleste steder kan du plukke bær, sopp og blomster, men noen sjeldne arter er fredet mot plukking. Det gjelder også spesielle regler for molteplukking i Nord-Norge. Uansett hvordan du ferdes, skal du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.

Miljøstatus/Allemannsretten

Kilde tekst: Miljøstatus i Norge/Miljødirektoratet
Foto 1: ScanStockPhoto - Foto 2: Yaymicro

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern